لووردراپه  دوطرفه چاپ

در واقع لووردراپه مدیا پارچه نایلونی دارد که به صورت عمودی هر لت کنارهم قرار می گیرد و یک تصویر کامل را به شما نشان می دهد.پرده لووردراپه میتواند دو طرف چاپباشد و با چرخشزنجیرکنار کار تصویرها را می توانید مشاهده نمایید.

نصب لووردراپه به صورت لت به لت با گیرهای مشخص هم سقفی و هم دیواری می باشد.